ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

           มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความพยายามในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้หลักของมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งหน่วยงาน “กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน”  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  โดยเป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเอง ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในแง่ของการหารายได้และรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการควบคุมคุณภาพของการให้บริการจากผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ :

           ดูแลผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น โรงอาหาร อาคารจอดรถ การเข้าใช้พื้นที่ใน มจธ.

วิสัยทัศน์ :

           ผลประโยชน์โปร่งใส มั่นใจในการจัดสรร

โครงกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน :