ประวัติความเป็นมา

Arrow
Arrow
Slider

มหาวิทยาลัยมีความพยายามในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้หลักของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งหน่วยงาน “กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน” สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยเป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเอง ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในแง่ของการหารายได้และรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการควบคุมคุณภาพของการให้บริการจากผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์   ผลประโยชน์โปร่งใส มั่นใจในการจัดสรร