ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Banner1
Artboard3
Artboard 1
previous arrow
next arrow

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตลาดนัด มจธ.

ทดลองการจัดตลาดนัด ณ อาคารจอดรถ 1 (S2) ทุกวันพุธ

รับสมัครคัดเลือกร้านค้า

ทดลองการจัดตลาดนัด ณ อาคารจอดรถ 1 (S2)

นักศึกษาขอจอดรถรายเดือน (อาคารจอดรถ S2)

ค่าบำรุงสถานที่อาคารจอดรถ อัตรา 900 บาท/เดือน

อัตราค่าบริการอาคารจอดรถ (S2)

อัตราค่าบริการอาคารจอดรถ (S2) จอดรถได้ตั้งแต่เวลา 05:00 – 24:00 น. หากเกินมีค่าปรับ 400 บาท/วัน

การขออนุญาตใช้พื้นที่

การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว และการเข้าพื้นที่ภายใต้คู่สัญญากับกลุ่มงาจัดการผลประโยชน์ฯ

การขอจอดรถ อาคารจอดรถ S2

การขอจอดรถรายเดือน /การขอใช้ตราประทับ / การขอจอดรถค้างคืน / การขอยกเว้นค่าบำรุงสถานที่จอดรถ / การเพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ทะเบียนรถยนต์

Energy Environment Safety and Health (EESH)

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สินเข้าร่วม
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566)