เอกสารดาวน์โหลด

Slide
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน มีนโยบายการให้บริการตรวจสอบเอกสารโดยรูปแบบ กระบวนการ และระบบที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน รูปแบบเอกสารดิจิทัล (Digital Documents)

 1. แบบฟอร์ม ขอจอดรถค้างคืน (บุคลากร)
 2. แบบฟอร์ม ขอจอดรถค้างคืน (บุคลากร กรณีรถหลายคัน)
 3. แบบฟอร์ม ขอยกเว้นค่าบำรุงสถานที่อาคารจอดรถ
 4. แบบฟอร์ม การขอใช้ตราประทับ (อบรม/สัมมนา)
 5. เพิ่ม / แก้ไข / ยกเลิก ทะเบียนรถยนต์ (บุคลากรและนักศึกษา)
 6. ประกาศ เรื่อง  สถานที่จอดรถ พ.ศ. 2562
 7. ประกาศ เรื่อง บัตรผ่านเข้า-ออก และการใช้งาน พ.ศ. 2562
 8. ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร (คูหาที่ 7)
 9. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ๑๙๐ ปี
 10. ข้อมูลร้านค้า
 11. ประกาศ -เรื่องระเบียบการใช้สถานที่
 12. ประกาศ -เรื่องอัตราค่าบริหารจัดการและการจัดการ
 13. ประกาศ-เรื่องอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่
 14. ประกาศ-เรื่องอัตราค่าสาธารณูปโภค
 15. ประกาศ-การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงิน
 16. สรุปยอดปริมาณการใช้พลาสติก
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟ และเบเกอรี่ ณ สำนักหอสมุด