เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความพยายามในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้ หลักของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดตั้งหน่วยงาน “กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน” สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยเป็น หน่วยงานที่เลี้ยงตนเอง ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในแง่ของการหารายได้และรักษา ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมรายได้ต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน ดำเนินการควบคุมคุณภาพของการให้บริการจากผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

บริการของเรา

รณรงค์ลดใช้”พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง Single-Use Plastic” ภายใน มจธ.

ตลาดภายใต้การดูแลงานจัดการ

สุขอนามัย-ผู้ประกอบการร้านอาหาร มจธ.

ข่าวประกาศ

การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา

  ประกาศเรื่อง การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา เดือนละ 900 บาท สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น.

ลดปริมาณการใช้พลาสติกใน มจธ.

เราได้ลดการใช้ขยะพลาสติกไปแล้วทั้งสิ้น 58442 ชิ้น