Car parking S2

Slide

                                    อาคารจอดรถ (CAR PARKING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ขึ้น ตามแผนแม่บทของการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอาคารจอดรถ 14 ชั้น สามารถรับรถเข้าจอดตามปกติได้ประมาณ 424 คัน มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตรและมีการเชื่อมต่อกับอาคารสัมมนาสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ได้เพิ่มขึ้น สามารถรองรับการจอดสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกติดต่อราชการ


 การขอใช้บริการของกลุ่มงานจัดการผลประโยชและทรัพย์สิน อาคารจอดรถ (CAR PARKING)

1. การขอจอดรถรายเดือน (นักศึกษา)
2. การขอใช้ตราประทับ
3. การขอจอดรถค้างคืน
4. การขอยกเว้นค่าบำรุงสถานที่จอดรถ
5. เพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ทะเบียนรถยนต์ (บุคลากร / นักศึกษา)


เงื่อนไข :
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าบริหารจัดการและระเบียบสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562)
1. อาคารจอดรถ (S2) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกา ถึง เวลา 24.00 นาฬิกา
2. กรณีต้องการขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม จะส่งอีเมล์ แจ้งกลับทางภายใน 1 ชม. (ในวันเวลาราชการ) ในการพิจารณาผล
3. ยกเว้น ข้อที่ 4. ขอยกเว้นค่าบำรุงสถานที่จอดรถ (บุคคลภายนอก) จะส่งอีเมล์แจ้งกลับภายใน 3 วัน (ในวันเวลาราชการ)
4. ยกเว้น ข้อที่ 5. เพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ทะเบียนรถยนต์ (บุคลากร / นักศึกษา) สามารถทำผ่านระบบ carpark
(เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถนำรถเข้าจอดในพื้นที่การศึกษาบางมด) ภายหลังจากการแก้ไข 10 นาที
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน อาคารสัมมนา ชั้น 1
ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น.

รูปภาพ

แผนที่การเดินทาง