การขอใช้บริการของกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

การขอใช้บริการของกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

อาคารจอดรถ

  • การขอจอดรถรายเดือน
  • การขอใช้ตราประทับ
  • การขอจอดรถค้างคืน
  • การขอยกเว้นค่าบำรุงสถานที่จอดรถ
  • การเพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ทะเบียนรถยนต์

 

การขออนุญาตใช้พื้นที่

  • การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว
  • การเข้าพื้นที่ภายใต้คู่สัญญากับกลุ่มงาจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน