ภาระกิจในความรับผิดชอบ

 1. โรงอาหารอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
 2. พื้นที่บริการในมหาวิทยาลัย
 • พื้นที่บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • พื้นที่บริการตู้ ATM
 • พื้นที่บริการตู้กดสินค้าอัตโนมัติ
 • พื้นที่บริการซุ้มจำหน่ายอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ
 • พื้นที่บริการซุ้ม/ร้านจำหน่ายกาแฟ
 • พื้นที่บริการตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
 • พื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 1. อาคารจอดรถ
 2. การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว (โรงอาหาร , อาคารจอดรถ)
 3. สาธารณูปโภคจากงานก่อสร้าง