การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา

อาคารจอดรถ (CAR PARKING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ขึ้น ตามแผนแม่บทของการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอาคาร 14 ชั้น สามารถรับรถเข้าจอดตามปกติได้ประมาณ 424 คัน มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตรและมีการเชื่อมต่อกับอาคารสัมมนาสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ได้เพิ่มขึ้น สามารถรองรับการจอดสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกติดต่อราชการ


เงื่อนไข : การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา

1. การเก็บรวมรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. นักศึกษาต่อครั้งแรกให้ติดต่อ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มข้อมูลโดยให้รายละเอียดดังนี้
      2.1 ชื่อ-นามสกุล
      2.2 รหัสนักศึกษา
      2.3 เบอร์ติดต่อ
      2.4 อีเมล์
      2.5 คณะ / ภาค
      2.6 ทะเบียนรถยนต์ที่เข้าใช้
3. ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เริ่มใช้งาน เช่น 20/01/XXXX-19/02/XXXX (ระยะเวลา 1 เดือน)
4. ต่อรายเดือนครั้งถัดไปที่ ตู้ Kiosk ชั้น 1 อาคารจอดรถ (S2)
5. ค่าบำรุงสถานที่อาคารจอดรถ สำหรับนักศึกษาอัตรา 900 บาท / เดือน

 

 

รูปภาพ

 
 
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น.